TÜRKLER KİMDİR


Türküm diyenin özünü göstermek meseledir. Bu Ay-yıldız ışığıdır.

Türk tarihi, iki yanı Kahramanlık, şan ve ahlak heykelleriyle süslü uzun ve ulu bir yoldur. Bu yolun her adımında Türkün göğsünü kabartacak, başını dikleştirecek ve üstünlüğü belirtecek bir kahraman, Türklük için nöbet beklemektedir. Bu Kahramanların çoğunu, biz tarihin yolu aydınlatan ışıkları altında görebiliyor, onlardan kafalarınıza bilgi, gönüllerimize güç ve ruhlarımıza İyman alıyoruz. 

Haksızlık yapmayan, çıkar amaçlı bencillik ruhu olmayan ve Vatan hainlerine boyun eğmeyen 

yalan, münafıklık, hile, riyakarlık gibi davranışlara benliğinde yer vermeyen

Vatanı, milleti, namusu, şan ve şerefi için hayatını feda etmekten çekinmeyen 

zulmetmeyen ve harici-dahili zalimi kahreden 

Vicdan muhasebesi yerine cüzdan muhasebesini ön planda tutan riyakarlara, yer vermeyen

Milli duygusundan, yolundan ve sözünden dönmeyen

Ruhunda Allah korkusu ve Vatan sevgisini daima taşıyan

İslam Dinine iman eden

Öfkesi kadar vicdanı ve merhameti de bulunan

Vatan yaptığı her yerde ilim ve kültür meş'alesini tutuşturan

Allah korkusu inancıyla dürüstlükten ayrılmayan

Beşeriyete örnek olmakla görevli

Adaleti, ahlakı, cömertliği, fazileti

Kahramanlığı, vefakar ve haysiyeti

Temsil eden insan ve millet Türk'tür

TÜRKLER KİMDİR?

Türkler için dil de önemli bir milliyet unsurudur. Çünkü bugün bütün Türkler, tarih  de ki ana Türk dilinin devamından başka bir şey olmayan Türkçeden başka dil konuşan Türkler de varsa bu, büyük çoğunluğun yanında hiç denebilecek kadar önemsiz bir sayı teşkil eder. Bu sebepten de, Türkler için çok önemli bir unsurdur. 

Türkler için kültür de, önemli bir milliyet unsurudur. Bizim kültürümüz tarihten geçirdiğimizi, geliştirerek bugünkü neticesine ulaştırdığımız ve bugün Türk dünyasında yaşamakta olan Türk kültürüdür. 

Türkler için ülkü de önemli bir unsurdur. Milletimizin, yüzyıllar boyunca , ''Kızılelma'' diye adlandırdıığı ve ülkü, tarihteki büyük hamle ve hareketlerimizde büyük rol oynamıştır. Dünün sınırı belirsiz, bugün ise hedefi belli bu ülküsü, Milli varlığımızda en önemli unsurlardan birisidir.

Türkler için Vatan da önemli bir unsurdur. Ancak Vatan unsurunun Türk'e has özelliği ile düşünülmesi şarttır:

Başta bütün milletlerin, tarihleri boyunca tek anavatanları bulunduğu halde, Türkler, Doğu Türkeli ve türkiye olmak üzere iki anavatana sahip olmuşlardır. Taihte bu iki anavatanın tek vatan haline geldiği zamanlar vardır. Bugün ise, çevresindeki bazı parçalarını yabancılara kaptırmış halde bulunan Türkiye'ye karşı Doğu Türkeli,yabancı çizmesi altındadır. Bu durum, Vatan unsurunu gölgelemekte ise de, bu gölgenin geçici bir karanlık olduğunu kabul etmek gerekir. Hiçbir zaman Irak'taki, Azerbeycan'daki veya Orta Asya'daki Türkü, nasıl bir millet kadromuzun dışında bırakmıyorsak, Vatan toprakları için de durum aynıdır. Yani, Vatan unsurunu bugünkü geçici, tabiilikten ve gerçekten uzak şekliyle değil, tarihi ve gerçek olan asıl şekliyle düşünmeye mecburuz. Bu şekliyle de vatan, Türk Milleti için, önemli bir unsurdur. 

Türkler için tarih de önemli bir unsurdur. Bugün yeryüzünde yaşayan bütün Türkler, aynı tarihin insanlarıdır. Bu tarih, iki anayurdumuzda veya o anayurtlar odağında daha başka topraklarda geçmiştir. Şanıurfa Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri eğitimci ve fanatik bir Türk Milliyetçisi olan  Abdulkadir diyor ki: ''Türk her yerde Türkür.'' özdeyişi de büyük önem taşımaktadır. Yani bütün bu tarih, Türk Milletinin tarifinde yer alacak bir unsurdur. 

Türkler için önemli bir unsur da dinidir. Bugün Türklerin hepsi denecek kadar büyük çoğunluğu İslam dinindendir. Başka dinlerede olan Türklerin sayısı, bu büyük çoğunluğa göre çok küçük bir sayıdır. Türkler, İslamiyeti benimsemede, yaymada ve hıristiyan dünyasına karşı korumadaki savranışlar ile adeta, Milli bir din haline getirmişlerdir. Bu sebepten de din, Türkler için önemli unsurlar arasına girmiştir

Değerli pkuyucular,

Görülüyor ki, Türk Milletinin oluşunda ve gelişip devam etmesinde, milliyet unsurlarından yedisi; yani ırk, dil, din, kültür, ülkü Vatan,ve tarih rol oynamışlardır. Türk soyunun, yeryüzünün geniş alanlarına dağılmış ve yayılmış olan kütlelerinden küçük parçaların Türkçeden başka dil konuşmaları veya İslamiyetten gayrı dinlere mensup bulunmaları ile yurtlarının bir kısmının yabancıların elinde bulunması, bu büyük tarihi gerçeği gölgeleyecek bir durum meydana getirmiş oluyor.

Buna göre, Türk Milletinin ilmi anlayışa uygun ve gerçeği dile getiren tarifi, kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor.

Türk Milleti, soy, dil, ülkü Vatan, tarih ve din unsuru ile birbirine bağlı bir cemiyettir.

Soylar, boyutlar ve budunlar:

Soylar, kan bağlarıyla birbirine bağlı olan kişilerden oluşan en küçük içtimai toplumlardır. Göktürkler bu sözü, daha büyük toplumlar için de kullanmışlardır. Irmak ve dereler, boyların meydana geliş ve gelişiminde büyük tesir etmiştir. 

Atalarımızın miraslarını ve milletine hizmetlerini adayanların çalışmalarını dikkatli araştırmalarla değerlendirmek, yaşatmak, ortaya koymak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası ve gelecek kuşakların yaşayabilmeleri için zorunludur. Bu eserlerin bilimsel bir şekilde ortaya konması, Milli tarih bilincinin uyanıklığı ve kuşakların, başta tarım olmak üzere her iş kolunda modernleşerek, üretici güçlere sahip olabilmeleri için de gerklidir.

Muhterem okuyucular,

Dış düşmanlardan çok iç düşmanların bir milleti çökertmeye hazırlandıkları tehlikeli günlerde , o milletin milliyetçi evlatları zorla hasta edilen, çürütülen Milli terbiyenin, Milli ahlakın sağlamlaşması için gerekli olan tedavi yolunu arar ve bu tedavisinin ''Milli tarih'' olduğunu ortaya koyarlar. Çünkü millet en büyük ziyneti, süsü Milli terbiye ve ulusal ahlakı, gerçek Milli hükümetin yolu, Milli politikası, ancak Milli tarihini bilmekle güçlenir ve pekleşir. Millet gelecekte başarılar yolunu açacak olan örnekleri, ancak geçmişin gerçekleşmesinden alır. 

ÖZDEYİŞLER

1-Türk tarihinin kökü ve hareketli çekirdeği Türk aile düzenidir. (Numan Aladağ)

2- Ey Türk Milleti! Düşünelim, çalışalım, araştıralım, üretelim.(Numan Aladağ)

3- Türkler'in vatanlarına bağlılıkları her hasletlerin üstündedir, memleket almaktan ziyade hakim olmak için harbi (Savaşı) severler. (Cahiz) 

4- İnsanları yükselten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması, bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır, Vatana her şeyini feda etmek kadar bağlı olmak. Bunlar büyük kahrammanlığı, elem ve kadere karşı koymayı doğurur, işte Türkler, bu çeşit kahramandır. (Napoleon Bonaparte) 

5- Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır. (Tausend) 

6- Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde, haksızlığa uğramışlardır. (William Pitt)

7- Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşıyamaz. İnsanlar gözlerini çirkin şeylere dikmemeli, güzel taraflara çevirmeli, güzel kıymetlerin çerçevesinde görmeli ve sevmelidir. (Mahatma Gandhi)

8- Türkler'de yalnız sonsuz bir cesaret değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır. (General Çernayev)

9- Türk dili o kadar mükemmel  ve kaideleri o kadar kıyasidir ki bu dili, sanki lisaniyat alimleri vücuda getirmiştir. (Max Müller)  

Vatanımıza, Toprağımıza, Ordumuza gözdikenleri ve Büyük Türk Milleti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma hayalinde olan riyakarları, Cenab-ı Allah kahrı perişan etsin inşallah. AMİN

Barışta ve savaşta aziz yurdumuz ve Büyük Türk Milletinin savunması uğrunda verilen görevi seceat ve hamasetle yaparken Vatan topraklarının bağrına gömülen, teriyle, kanıyla ve canıyla her karış toprağımızda ve kalplerimizde yaşayan, sonsuz sevgimizi taşıyan Türk varlığının sönmez güneşi tarihteki Mehmetçiğe, bugünkü Mehmetçiğe ve yarınki Mehmetçiğe bugüne kadar olan zaferleri armağan ediyoruz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kaynakça: 

Hindistan-Rajasthan Tarım üniversitesi

Hindistan İslam araştırma eski genel müdürü  Hafız (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali Hoca

Erzurumlu Hafız Abdullah Aldır Hoca

Rajasthan da yerleşik Türk asıllı kaynak kişilerle sohbet notları.

Endonezya-Borneo adası-Balıkpapan da yerleşik Uygur Türklerinin sohbet notları.

 

numanaladag@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI